بهترین شرکت حمل بار

4322092309951703 2020.12.24 10:02 조회 수 : 0

업체명 (성명) jbleknphahagkh@zoho.com 
촬영날짜 55-00-19 
룸 타입 / 예약시간  
이용인원  
촬영목적  
연락처 -- 
입금자명  
방문차량  
기타 문의사항  
حمل بار با کشتی, http://teil.cc/YZAQD; در مرحله اول لازم است با TSC (Tariff specification code) یا شناسه ارزش کالا آشنا شوید. این شناسه یک کد 8 رقمی است که 4 رقم اول آن در تمام دنیا ثابت است و 4 رقم بعدی آن توسط دولت و طبق ضوابط و شرایط هر کشور تعیین می‌شود. پس در حقیقت در هر کشور 4 رقم آخر مد نظر است.

انواع قرارداد بیمه حمل و نقل کالا :
قرارداد بیمه حمل و نقل کالا را می‌توان به 2 دسته تقسیم‌بندی نمود:
عمومی: در این نوع قراردادها، پوشش و سرمایه مورد بیمه مشخص نمی‌باشد. در این حالت، گواهی بیمه صادر می‌شود.
غیر عمومی: در این نوع قراردادها، پوشش و سرمایه مورد بیمه مشخص می‌باشد. در اینصورت نیازی به صدور گواهی بیمه نمی‌باشد ولی باید گواهی حمل به ازای هربار حمل کالا صادر شود.
انواع بیمه حمل و نقل کالا بر اساس طریقه حمل، محدوده جغرافیایی و پوشش‌های بیمه‌‌ای :
بیمه حمل و نقل کالا بر اساس طریقه حمل، محدوده جغرافیایی و پوشش‌های بیمه‌‌ای به شرح زیر تقسیم بندی می‌شود:
بر اساس طربقه حمل: طبق این روش بیمه حمل و نقل کالا به روش‌های زمینی، هوایی، دریایی و ترکیبی تقسیم می‌شود که در بیمه حمل و نقل به روش‌های دریایی حمل بر شناورهای کوچک و حمل بر کشتی‌های طبقه بندی شده از دیگر تقسیمات این نوع بیمه است که هر کدام نرخ و شرایط خود را دارد.
بر اساس محدوده جغرافیایی: بر اساس این طبقه بندی بیمه حمل و نقل کالا به 4 نوع به داخلی، وارداتی، صادراتی و ترانزیت تقسیم می‌شود. در بیمه حمل و نقل داخلی به دو متد و رویه عمل می‌گردد. بیمه حمل و نقل داخلی با خطرات محدود (آتش سوزی – حادثه و سرقت کلی) و با خطرات اضافی (تمام خطر)
بر اساس پوشش‌های بیمه ای: بیمه حمل و نقل کالا بر اساس پوشش‌های A, B,C و Total Loss تقسیم بندی می‌شود.

رشته‌های بیمه حمل و نقل کالا :
رشته‌های بیمه حمل و نقل کالا شامل 8 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
1) بیمه حمل و نقل کالا داخلی (عمومی)
کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
2) بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)
کالاهایی که بنا به مصالح مملکتی و نیازهای اقتصادی کشور از خارج وارد کشور می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌های وارداتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
3) قرارداد بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(عمومی)
کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می‌شود، تحت عنوان بیمه‌‌های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
4) بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(عمومی)
قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی) قرارداد بیمه‌ای می‌باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود.
5) بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)
کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
6) بیمه حمل و نقل کالا وارداتی(ساده)
کالاهایی که بنا به مصالح مملکتی و نیازهای اقتصادی کشور از خارج وارد کشور می‌گردند، تحت عنوان بیمه‌های وارداتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
7) بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(ساده)
کالاهایی که توسط صادرکنندگان برای عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد، تحت عنوان بیمه‌های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
8) بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(ساده)
بیمه‌های حمل و نقل ساده ترانزیت بیمه‌نامه‌ای می‌باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود.
قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت را می‌توان به 2 دسته زیر تقسیم‌بندی نمود:
عبوری: کالا لزوماً‌ از مرز گذر کند.
غیرعبوری: کالا از مرز گذر نکند.

댓글 0

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 올리브스튜디오에 방문해주셔서 감사합니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
공지 예약글을 남기신 후, 예약금을 입금해주셔야 스케줄표에 게시될 수 있습니다. 입금순으로 예약이 완료되는 점 양해부탁드립니다 :) 올리브스튜디오 2018.01.28
5183 Useful Plumbing Related Information For Any Homeowner NataliaMcneely7734 2020.10.16
5182 Easy Option To Assist You Far Better Fully Grasp Plumbing Related MilesDicks82188703 2020.10.16
5181 Straightforward Ways Concerning How To Do Plumbing Related Proper MajorRausch542091492 2020.10.16
5180 Guidelines On Maintaining Healthful Plumbing Related At Your Residence ColleenD32786071663 2020.10.16
5179 Efficiently Select A Reliable Plumber In Your Neighborhood KristaBold421514252 2020.10.16
5178 Suggestions Regarding How To Do Domestic Plumbing Proper Kitty00U09236570 2020.10.16
5177 Assistance On How To Do Domestic Plumbing Correct JulissaHuntingfield6 2020.10.16
5176 Beneficial Plumbing Related Details For Any Home Owner KathleenG443490460059 2020.10.16
5175 Might Need Some Pipes Advice? Read Through This Piece Tonja62X6214610794767 2020.10.16
5174 Plumbing Advice That Could Help You Save Dollars ReggieX4593861707327 2020.10.16
5173 Straightforward Techniques Concerning How To Do Plumbing Right RNKDeangelo954471270 2020.10.16
5172 Guidelines To Help You Do Your Own Plumbing JulissaHuntingfield6 2020.10.16
5171 Plumbing Tips That Will Tremendously Help You Out PamelaGrady159219424 2020.10.16
5170 Plumbing Related Tips That Happen To Be A Large Support When You Really Want It ClayVallejo349393 2020.10.16
5169 Domestic Plumbing Suggestions That Happen To Be A Huge Assist When You Really Want It MaritzaCabe4983362 2020.10.16
5168 Plumbing Related Recommendations That Happen To Be A Big Support When You Actually Need It FrancescaDruitt42763 2020.10.16
5167 Helpful Suggestions That Will Make Your Pipes Are Better PamelaGrady159219424 2020.10.16
5166 Might Need Some Domestic Plumbing Advice? Look At This Piece MarissaPfeiffer 2020.10.16
5165 Confused By Plumbing Related Difficulties? Get Support On This Page! CallumTong459044221 2020.10.16
5164 Advice On How To Do Plumbing Right KristaBold421514252 2020.10.16